Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci byl založen v roce 2002

Volejte: (+420) 244 912 158

Cíle a poslání

Vážení,

svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci (dále jen SHOS) je nevládním subjektem České republiky. Vznikl aktivitou drobných a středních českých podnikatelů a to především na základě vývoje činnosti v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR, která je ustavujícím členem.

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci byl založen v prostorách HV PPS ČPv v srpnu roku 2002 jako občanské sdružení podle §2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jde o svobodné sdružení českých fyzických i právnických osob, majících společný zájem na zahraničních aktivitách. Sdružení je ale také otevřeno zahraničním subjektům, které mají zájem o spolupráci.. V principu to znamená, že do SHOSu vstupují i zahraniční subjekty, které postupně vytváří dobré informační zdroje pro členy SHOSu a také zastupují a prezentují zájmy členů SHOS v zahraničí. Po dobu krátké existence má SHOS zastoupení v Moskvě, St. Petěrburgu, Mostaru, Kyjevě a Mnichově. Postupně vyhledává své partnery i v dalších zemích.

SHOS má zájem obnovit ztracené obchodní vztahy se zeměmi s nově vzniklou identitou a všestranně podporuje rozvoj obchodní spolupráce se zahraničím, zejména pak s nově vzniklými státy (např. bývalé Jugoslávie).

Stanovy SHOS vymezují cíl činnosti SHOS tak, že posláním svazu je sdružovat fyzické i právnické osoby (a to i ze zahraničí) mající zájem vzájemně si vyměňovat zkušenosti v oblasti exportu a importu, vzájemně si vyměňovat informace, kontakty, analyzovat, srovnávat, radit a konzultovat možnosti napomáhající obchodní a výrobní činnosti.

Programové prohlášeni SHOS stanoví základní cíle a principy činnosti SHOS, především napomáhat výměně zkušeností, informací a vytvářet takové prostředí, které bude základem uro nrezentaci aktivit vvcházeiících z ČR do zahraničí.

Členové SHOS postupně vytváří teritoriálně, výrobkově a komoditně zaměřené tzv. „Kluby vzájemných vazeb". Každému členu SHOS je vedena "Karta člena SHOS", ve které jsou základní identifikační údaje o členovi, charakteristika jeho činnosti a oblast, ve které je nápomocen činnosti SHOS.

Programové prohlášení SHOS

Cíl činnosti SHOS

V každé činnosti SHOS se odráží společný zájem všech členů SHOS být silným a prestižním zájmovým sdružením, které bude garantovat spolehlivost jeho členů i jejich partnerů a tak dosáhnout co nejlepšího postavení SHOS doma i v zahraničí.

Činnost SHOS se v zásadě dělí na aktivity navenek a aktivity pro členy.

A. Externí činnosti SHOS

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci se ve svých aktivitách zaměřených navenek soustřeďuje zejména na následující cíle činnosti:

1.  Spolupráce s českými a zahraničními nevládními zájmovými organizacemi a svazy podobného zaměření a dalšími právnickými a fyzickými osobami s cílem napomáhat rozvoji a prohlubování hospodářské spolupráce se zahraničím.

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností:

budovat a udržovat kontakty s Parlamentem ČR, Senátem ČR a

státními institucemi, zejména ministerstvy,

budovat a udržovat mezinárodní kontakty,

budovat a udržovat kontakty s dalšími zájmovými organizacemi,

společnostmi a sdruženími, např. AMSP ČR, Svaz průmyslu a

obchodu ČR a další,

-budovat a udržovat kontakty se společnostmi a institucemi zabývajícími se integrací České republiky do Evropské unie,

 

2. Představování České republiky v zahraničí jako zemi s rozsáhlým a všestranným průmyslovým potenciálem.

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností:

-presentovat informace o České republice,

-presentovat možnosti spolupráce mezi hospodářskými subjekty z České republiky na výrobní a obchodní bázi

 

3. Organizování výměny zkušeností s obdobnými organizacemi v zahraničí, jejichž cílem je kromě jiného rozvoj hospodářských styků s Českou republikou.

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností:

-presentovat všechny členy SHOS v zahraničí, oslovovat zahraniční subjekty zejména prostřednictvím zahraničních členů SHOS,

 

4. Seznamování zahraničí se současným stavem a možnostmi dalšího vývoje ekonomiky České republiky prostřednictvím neziskových výstav a prezentací.

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností :

dodávat informace o České republice na zahraniční výstavy, veletrhy a presentace, využívat Českých center v zahraničí,

 

5.Seznamování zájemců v zahraničí s možnostmi rozvoje obchodní spolupráce s Českou republikou:

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností:

-presentovat Českou republiku, zejména SHOS a jeho členy prostřednictvíminternetových stránek, 

-presentovat SHOS a jeho členy pomocí dalších mediálních prostředků (tisk, letáky, brožury, atp.),

 

6. Sjednocování svého cíle činnosti s organizacemi podobného zaměření.

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností:

-budovat a udržovat kontakty se subjekty obdobného zaměření v České republice, zaměřovat se na subjekty s podobnými zájmy,

 

B. Interní činnosti SHOS

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci pro své členy organizuje zejména následující činnosti:

I.  Systematické vytváření optimální struktury členské základny.

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností:

-   pečlivě vybírat nové členy, dbát při výběru nových členů na přínosy pro SHOS, zaměřit se na získání zahraničních členů,

oslovovat vybrané subjekty (organizace, společnosti, firmy i jednotlivce) a nabízet jim členství ve SHOS,

Za účelem dosažení tohoto cíle budou členové, členové řídících orgánů a zaměstnanci SHOS podle svých možností:

-   organizovat formální setkání, organizovat neformální setkání a společenské akce,

 

Organizace SHOS

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci je založen na demokratických principech. Členství ve svazu je dobrovolné. Stanoviska a návrhy svazu jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich tvorbě podílí buď přímo nebo prostřednictvím svých zástupců v odborných komisích nebo pracovních skupinách.

Orgány svazu jsou:  

a) valná hromada,

b) prezidium,

c) dozorčí rada.

Podle potřeby může prezidium svazu zřizovat odborné komise, pracovní skupiny nebo jiné orgány potřebné к zajištění činnosti svazu.

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci je řízen prezidiem, které je nejvyšším orgánem svazu v období mezi valnými hromadami, rozhoduje o základních otázkách realizace cílů svazu. Prezident svazu a v jeho nepřítomnosti či z jeho pověření viceprezident svazu jedná jménem svazu ve všech otázkách vyplývajících z plnění cílů svazu.

 

Ekonomika SHOS

Činnost SHOS je financována z příspěvků členů SHOS, příspěvků dalších subjektů, darů, organizováním školení, misí, seminářů a podobných akcí.

 

Závěr

SHOS je zájmové sdružení vybraných právnických a fyzických osob z České republiky a ze zahraničí. Cílem jeho činnosti je podporovat zejména zahraniční obchod.

 

MOTTO:

Vzájemnost a spojitost je cestou к úspěchu.

Home Cíle a poslání

On-line podpora

K dispozici Pondělí - Pátek, 10 AM - 5 PM EST

Spojte se s námi

Naše pobočky

1

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci

Glazunovova 885, 148 00 Praha 4, Česká republika
Tel: +420 244 912 158, Fax: +420 244 911 151
Email: pragueoffice@shos.cz
2

Svaz pro hospodářskou a obchodní spolupráci

Glazunovova 885, 148 00 Praha 4, Česká republika
Tel: +420 244 912 158, Fax: +420 244 911 151
Email: pragueoffice@shos.cz

3

Союз по экономическому и торговому сотрудничеству

3-ya Tverskaya-Yamskaya 36/40, Moskva, Ruská federace
Tel: +7 499 978 7753, +7 499 978 8947, Fax: +7 499 972 6800
Email: moscowoffice@shos.cz